"Geaccrediteerde opleiding"

De basisopleiding in de Peter Hess® klankmassage

De Peter Hess® Academy NederlandBelgië biedt een gestructureerde opleiding tot klankmasseur volgens de methode Peter Hess®. Met de basisopleiding als ondergrond kun je klankschalen verantwoord inzetten als praktisch gereedschap in de werkomgeving of thuis.

De opleiding kent 84 contacturen. We verwachten daarnaast dat cursisten lesmateriaal bestuderen, oefenmassages geven en opleidingsmassages ontvangen. In totaal vraagt dat een investering van ongeveer 45 uur gedurende de opleidingsperiode.

De basisopleiding is geaccrediteerd door V&VN, KTNO, VBAG, NVST, LVNG, VIV, BATC en VVET. Ze levert 10 ECTS op. De beroepsvereniging voor verplegenden en verzorgenden V&VN kent 74 punten toe en het Register Vaktherapie 75 punten. Na de basisopleiding ontvang je een certificaat dat toegang geeft tot de Europese beroepsvereniging voor klankmassage- therapie.

De opleiding is afgestemd op cursisten met minimaal mbo-denkniveau. Het KTNO accrediteert de opleiding op hbo-niveau.  

 KTNO      scholingsprofiel KTNO       KTNO bijscholing.png (34 KB)

Ons opleidingsinstituut is opgenomen in het Register Instellingen van onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 CRKBO

De basisopleiding in grote lijnen

De opleiding is gericht op de meditatieve en therapeutische omgang met klankschalen, gongs en stilte. Na de basisopleiding kun je zelfstandig werken als klankmasseur. Tijdens de opleiding werken we met klankschalen die speciaal voor therapeutisch werk zijn ontwikkeld en behoren bij de methode. Je kunt de instrumenten bij Klankpraktijk verwerven.

De basisopleiding bestaat uit vijf modules van elk twee dagen. Elk onderdeel van de basisopleiding wordt ondersteund door een reader waarin de lesinhoud wordt verdiept.. Drie maanden na Klankmassage IV (module IV) volgt het afsluitende supervisieweekend. Je ontvangt dan het certificaat van het Peter Hess® Instituut dat recht geeft op het gebruik van de beroepsaanduiding Peter Hess®-klankmasseur. Een examen vindt niet plaats. Je kunt de klankmassage vanaf dit moment binnen de wettelijke bepalingen professioneel inzetten en hebt toegang tot vele vervolgcursussen.

Het opleidingsprogramma van Peter Hess is overzichtelijk opgebouwd. De volgorde en de inhoud van de modules is wereldwijd gelijk. De Peter Hess® Academy NederlandBelgië erkent alle opleidingen of delen daarvan die bij een Peter Hess® Academy elders in de wereld gevolgd zijn.

Download hier de studiegids met het complete aanbod en nadere informatie. Inschrijven gaat gemakkelijk met het inschrijfformulier basisopleiding


Na de basisopleiding

Om de kwaliteit van het beroep op peil te houden vinden wij het belangrijk dat Peter Hess®-klankmasseurs regelmatig deelnemen aan intervisie en jaarlijks bijscholing volgen.

Er zijn vervolgcursussen voor verschillende vakgebieden.

KLANKMASSAGE I – Het eigen midden sterken    

(2 dagen)

Deze cursus vormt de kennismaking met de methode. Je leert de verschillende klankschalen kennen en gebruiken en ervaart de werking van klank door verschillende oefeningen.  

In deze eerste module leer je de grondbeginselen van de Peter Hess®-klankmassage. Je ervaart en biedt een klankmassage voor de rug, de voeten, de handen en tenslotte het hele lichaam. Alle cursisten ontvangen en geven minimaal één volledige klankmassage.

Klankmassage wordt ervaren als een (opnieuw) waarnemen van het eigen lichaam, aandacht voor zichzelf. Het is een verdiepende belevenis om te voelen hoe het lichaam opademt - mogelijk voor het eerst sinds lange tijd. Je kunt  de adem weer als een stroom ervaren die de eigen levensenergie transporteert. Daarmee dient deze cursus ook het eigen herstel en draagt bij aan het versterken van jouw gezondheid en aan de preventie van burn-out.

De inhoud van deze module is:

 • Ontstaansgeschiedenis van de klankmassage
 • De betekenis van klank in het Oosten en in het Westen
 • Werking van klankschalen op het lichaam ervaren en ontdekken welke klanken op welke lichaamsgebieden werken
 • Demonstratie van de basisklankmassage
 • Geleid oefenen en zelfstandig uitvoeren van de basisklankmassage
 • Mogelijkheden tot zelfbehandeling leren kennen
 • Informatie over karakteristieken van klankschalen en hun gebruik met de bijbehorende kloppers
 • Ervaringsuitwisseling
 • Klankmeditatie gericht op ontspanning en integratie van het geleerde
 • Gebruiksmogelijkheden, grenzen en contra-indicaties

Na deze cursus kun je de Peter Hess®-klankmassage in de privésfeer of met oefencliënten toepassen, gericht op ontspanning en welbevinden.

KLANKMASSAGE II – Van ontspanning naar nieuwe ordening

(2 dagen)

In deze module leer je nieuwe technieken en vergroot je de mogelijkheden van de basisklankmassage. Hierdoor kun je beter inspelen op de wensen en behoeften van je cliënt. 

Er is aandacht voor het ontwikkelen van een meer verfijnde waarneming en sensibiliteit voor energetische samenhangen. Het past bij deze holistische methode om stil te staan bij de kracht van het bewustzijn, de mentale focus en innerlijke houding als we handelen als Peter Hess®-klankmasseur.

In deze cursus leer je nieuwe manieren kennen om klankschalen in te zetten. Dat maakt het mogelijk het zogenaamde ‘klankkader’ intensiever te ervaren. Je krijgt technieken aangereikt om met klankschalen de gezondheid te bevorderen en in balans te komen. Je leert andere instrumenten kennen: de zenschaal en de fen-gong. Kennis wordt verdiept en we schenken aandacht aan visies op intuïtief handelen en vaardigheden om met een cliënt te resoneren.

Deze nieuwe aspecten bevorderen een oordeelvrije houding. Je leert present te zijn in het contact met andere mensen. Dat draagt bij aan een vruchtbare samenwerking met je cliënten. Door jezelf bewust waar te nemen krijg je meer zicht op hetgeen jou beïnvloedt, o.a. van buitenaf.

De inhoud van deze module is:

 • Lichaamsenergie en de betekenis hiervan voor het klankwerk
 • Waarneming van het eigen lichaamsveld
 • Waarneming van groepsenergie door gemeenschappelijke klank
 • Nieuwe elementen in de basis-klankmassage
 • Uitbreiden van de klankmassage met zenschaal en fen-gong
 • Geleid en zelfstandig oefenen van de nieuwe elementen
 • Ontwikkeling van een oordeelvrije houding t.o.v. van cliënten en zichzelf
 • Uitwisselen van ervaringen, feedback en reflectie

KLANKMASSAGE III - Individuele klankmassage      

(2 dagen) 

 

In deze module leer je nieuwe technieken en bereid je je verder voor op het professioneel werken met klankschalen. Je maakt kennis met nieuwe instrumenten die je werk kunnen verrijken.

De nieuwe technieken maken het mogelijk de klankmassage af te stemmen op de behoeften van je cliënt. Hierdoor ben je beter voorbereid op het werken met een scala aan cliënten. Het vergroten van de ontspanning - hoofddoel van de klankmassage – kan op verschillende manieren bereikt worden.

Je doet steeds meer klankervaringen op, individueel en met de groep. Dit opent mogelijkheden voor de toepassing van klank, zowel in de persoonlijke sfeer als in een professionele omgeving.  We bespreken ook in welke situaties het wellicht wijs is om af te zien van een klankmassage.

Klankmassage III en Klankmassage IV vormen een geheel, ook als deze cursussen in twee afzonderlijke weekenden plaatsvinden.

De inhoud van deze module is:

 • Leren kennen en gebruiken van nieuwe elementen zoals uitleiden, scheppen, doorstromen en harmoniseren
 • Geleid en zelfstandig oefenen van de nieuwe elementen
 • Een andere focus: weg van het probleemgebied, gericht op het gezonde
 • Demonstratie van een klankmeditatie als middel om de behoeften van de cliënt voor een klankmassage te ontdekken
 • Mogelijke contra-indicaties
 • Gebruik van de XL-schaal en cymbels
 • Ervaringen verwoorden en erop reflecteren
 • Professioneel en ethisch zelfbegrip
 • Ontwikkelen van visie op de eigen positie en het beroep

KLANKMASSAGE IV – Individuele klankmassage verdiepen      

(2 dagen)

In deze cursus leer je de laatste basistechnieken. De cliëntgerichte toepassing van de klankmassage staat centraal zodat je een  klankontspanning kunt bieden die past bij de individuele wensen en gezondheidssituatie van je cliënt. Er is aandacht voor de inzet van klankmassage ter ontspanning bij bepaalde ziektebeelden. Je leert nieuwe technieken doelgericht in te zetten.

We schenken speciale aandacht aan de scholing van professioneel zelfbegrip als klankmasseur. We bespreken de grenzen van de klankmassage en je eigen mogelijkheden in het kader van een verantwoorde begeleiding van cliënten. Ook wettelijke richtlijnen komen aan bod. Door dit alles kun je als klankmasseur professioneel en met zelfvertrouwen werken.

De inhoud van deze module is:

 • Nieuwe elementen zoals klankpiramide en klankboog
 • Andere technieken voor het uitleiden van blokkades
 • Geleid en zelfstandig oefenen van de nieuwe elementen en technieken
 • Vormgeven en oefenen van een doelgerichte individuele klankmassage ter ontspanning met een lichaamsgebied als uitgangspunt
 • Documentatie door middel van een begeleidingskaart
 • Professioneel bewaken van de grenzen tussen uzelf en uw cliënt
 • Uitwisselen van ervaringen en mogelijkheid tot feedback 
 • Bespreken van mogelijkheden en beperkingen van klankmassage binnen de kaders van je eigen beroep
 • Bespreken van grenzen in de toepassing van de klankmassage, voortkomende uit wettelijke bepalingen en ethiek

Na deze module oefen je gedurende drie maanden met oefencliënten. Je legt je ervaringen vast op formulieren die je tijdens de cursus ontvangt. Je ontvangt drie keer een klankmassage van een daartoe geautoriseerd klankmasseur.

Je bent nu klaar voor de supervisie waarmee je de basisopleiding afrondt.

SUPERVISIE EN AFSLUITING

(2½ dag: 2 dagen en avondprogramma op de zaterdag)

In deze cursus richten we ons op jouw toekomst als klankmasseur. We schenken aandacht aan datgenen dat je mogelijk in de weg kan staan om zelfstandig te werken. De technieken worden bekend verondersteld, al is er soms verdieping gewenst. Je krijgt tips op het gebied van werving en praktijkvoering.

Tijdens deze module staan jouw ervaringen op de voorgrond. Aan de hand van je onzekerheden, wensen, hoop en praktijkervaringen krijg je concrete hulp bij vragen en problemen die kunnen ontstaan als je met cliënten werkt. In een open en respectvolle sfeer krijgt de uitwisseling diepgang. Zo ontwikkelt je jouw deskundigheid en ben je voorbereidt op je professionele werk met klank. De tips voor acquisitie en praktijkontwikkeling versterken het vertrouwen in een succesvolle start van je carrière als klankmasseur.

Inhoud van deze module is:

 • Uitwisseling van ervaringen
 • Behandelen van praktijkervaringen van de cursisten
 • Bespreken hoe cliënten de klankmassage ervaren
 • Hoe om te gaan met ‘uitdagende’ cliënten (reflectie, inzicht, begrip)
 • Wat doet het uitoefenen van de klankmassage met de klankmasseur
 • Verdiepen van jouw visie op het beroep
 • Verbeteren van je professionele houding tijdens het werken met klank
 • Vergroten van je zelfvertrouwen in de rol van klankmasseur
 • Mogelijkheid om de geleerde lesstof te verdiepen
 • Ontdekken van onbenutte hulpbronnen en nieuwe oplossingsmogelijkheden
 • Aanwijzingen voor werving, acquisitie en praktijkvoering
 • Informatie over wettelijke bepalingen en kaders voor klankmasseurs

Je ontvangt het certificaat dat je het recht geeft om je Peter Hess®-klankmasseur te noemen en de Peter Hess®-klankmassage, binnen de kaders van de wettelijke bepalingen, professioneel in te zetten. Een examen vindt niet plaats.

Je kunt nu als collega vermeld worden bij de klankmasseurs op deze website. Ook kun je je nu aanmelden bij het Europese Fachverband für Klang-Massage-Therapie.

 

STUDIEKOSTEN BASISOPLEIDING

De complete basisopleiding kost € 1265,00. Termijnbetaling is mogelijk.

De basisopleiding in losse modules kost € 1340,00. De opleiding is vrijgesteld van btw want de Nederlandse Peter Hess® Academy is geaccrediteerd door het CRKBO.

Tijdens de opleiding gebruiken we klankschalen van Peter Hess®, therapiekwaliteit. Deze gewaarmerkte instrumenten horen bij de methode. Er zijn ruim voldoende klankschalen en kloppers aanwezig om mee te werken. Je kunt de instrumenten e.d. ook verwerven.

De meest gebruikte set is de zogenaamde 'grote set', gemaakt voor het werken met volwassenen. Deze set met dubbelklopper kost ca. € 800,00 (2019).

Wie de complete basisopleiding binnen zes maanden doorloopt, mag het aangeschafte materiaal – indien onbeschadigd - gedurende de gehele opleidingsperiode onbeperkt en gratis ruilen. Zo kun je jouw ideale set in alle rust samenstellen.

Tussen Klankmassage IV en de supervisie ontvangt je drie klankmassages. Deze kosten € 55,00 per sessie (2020). Je rekent dit met de betreffende klankmasseur af.

 

Verblijfskosten

Koffie en thee staan bij de inloop en tijdens de ochtend- en middagpauze voor je klaar.

Je kunt je eigen lunch meebrengen, Er is plek is om je maaltijd op te eten en er is een koelkast.

Veel mensen vinden het prettig om in de omgeving te overnachten. Sneek is een centrum voor toerisme en er zijn diverse verblijfsmogelijkheden in en om de stad, bijvoorbeeld in een hotel, B&B, bij vrienden op de fiets of op een camping Het VVV kan je  een overzicht geven. Dit is de link naar hun site: http://www.vvvzuidwestfriesland.nl/nl/dorp-en-stad/sneek

Lestijden

Het ochtendprogramma duurt van 10.00 tot 13.00 uur. ’s Middags werken we van 14.30 tot 18.00 uur. Het afsluitende weekend kent een avondprogramma tot 21.30 uur op de zaterdag.

Flexibele planning

Je kunt de basisopleiding op diverse manieren plannen.

 1. De complete basisopleiding. Je leert je groepsgenoten beter kennen. Bovendien heb je de mogelijkheid om gedurende de opleidingstijd de aangeschafte (onbeschadigde) materialen te ruilen totdat je de ideale set hebt gevonden. Deze service wordt bijzonder gewaardeerd.
  De opleiding kost € 1265,00; ineens of in termijnen te betalen. Aanmeldformulier complete basisopleiding
 2. Losse modules. Je leert het vak stap voor stap in je eigen tempo. Na Klankmassage I kunt je al deelnemen aan een aantal beroepsgerichte cursussen. De modules I t/m IV kosten elk €250,00 en het afsluitende supervisieweekend €340,00. Module III en IV vormen een geheel, al worden zij soms in twee weekenden aangeboden.
 3. Een intensieve weektraining. Je doorloopt de eerste vier modules aaneengesloten in een week. Deze cursusweek kost € 940,00 Na drie maanden volgt het supervisieweekend (€ 340,00) waarmee je  jouw basisopleiding voltooit.  Als je weektraining en supervisie tegelijkertijd boekt, betaal je € 1265,00.
  De trainingsweek kan interessant zijn voor groepen, bijvoorbeeld collega´s in onderwijs-, zorg- of welzijnsinstellingen.

Je vindt de geplande data in de agenda. In de studiegids 2020 staat het overzicht op blz 17.