Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Klankpraktijk. Waar 'cursist' staat kan indien van toepassing ook 'cliënt' gelezen worden.

Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u een samenwerking met ons aangaat.

Artikel 1: Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Klankpraktijk.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt schriftelijk, bijvoorbeeld met een door Klankpraktijk verstrekt inschrijfformulier. Klankpraktijk bevestigt de aanmelding per email of telefonisch en verstuurt een factuur. Na betaling van de factuur is de cursusplek vastgelegd.

2.2 Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.

2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.4 De deelnemer zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een aanmelding dient schriftelijk te geschieden. Annulering van een individuele afspraak kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip. Daarna is het normale tarief verschuldigd.

3.2 In geval van verhindering is de cursist niet gerechtigd een vervanger te sturen. Een cliënt mag dat wel, na overleg.

3.3 Bij annulering tot 1 maand (30 dagen) vóór aanvang is € 50,-- administratiekosten verschuldigd of het bedrag dat is overeengekomen middels het aanmeldingsformulier c.q. inschrijfformulier.

Annulering binnen 30 dagen, ongeacht de reden en/of situatie, tussentijdse absentie of beëindiging van de opleiding geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie of vermindering van het cursusgeld.

3.4 Tussentijds annuleren is niet mogelijk zodra de cursus, workshop of opleiding van start is gegaan. De cursist is dan volledige betaling verschuldigd.

3.5 Bij niet-verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Bij niet verschijnen bij een individuele afspraak zijn eveneens de volledige kosten verschuldigd.

3.6 Klankpraktijk behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

3.7 Klankpraktijk is gerechtigd om de deelnemer die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert en/of niet voldoet aan de eisen die voor deelname aan de opleiding nodig zijn, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Artikel 4: Betaling

4.1 In beginsel dient de cursist de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

4.2 Bij de basisopleiding is betaling in aangegeven termijnen mogelijk.

4.3 Indien de overeengekomen deeltermijnen niet stipt worden nagekomen, komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de cursist er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is het gehele bedrag opeisbaar.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cursist in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is de cursist over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.5 Indien de cursist met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, behoudt Klankpraktijk zich het recht voor om zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Klankpraktijk om schadevergoeding te vorderen.

4.6 Zowel Klankpraktijk als de cursist zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval de cursist/ cliënt een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.

4.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (of het dan geldende rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,-- komen volledig voor rekening van de cursist/ cliënt. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 Klankpraktijk behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Klankpraktijk verstrekte leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Klankpraktijk toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

5.2 De cursist is verplicht de stukken op eerste verzoek aan Klankpraktijk te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 450,-- per dag.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien Klankpraktijk haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Klankpraktijk het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Klankpraktijk heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.3 Klankpraktijk streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Klankpraktijk hiervoor jegens de cursist niet aansprakelijk en heeft de cursist geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Klankpraktijk zal indien mogelijk zorgen voor een vervangende les. Klankpraktijk streeft ernaar individuele afspraken op een vervangend moment door te laten gaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Klankpraktijk sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van Klankpraktijk, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. Klankpraktijk is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een training/workshop/klankactiviteit. De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

7.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Klankpraktijk uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Klankpraktijk aan de cursist ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in een training/opleiding.

7.4 Aan de inhoud van brochures kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 8: Klachtenregeling:

Bij geschillen en/of klachten kan de cursist zich wenden tot de klachtencommissie van het Europees Vakverbond voor Klankmassage-therapie in Duitsland.