"Geaccrediteerde opleiding"

De basisopleiding in de Peter Hess® klankmassage

De Nederlandse Peter Hess® Academy biedt een gestructureerde opleiding tot klankmasseur volgens de methode Peter Hess®. De opleiding is geaccrediteerd door CRKBO, KTNO, VBAG, NVST, LVNG, VIV en BATC. Ze levert 10 ECTS op. Na de basisopleiding ontvangt u een certificaat dat toegang geeft tot de Europese beroepsvereniging voor klankmassage- therapie.

Met de basisopleiding als ondergrond kunt u klankschalen verantwoord inzetten als praktisch gereedschap in de werkomgeving of thuis.

 KTNO      scholingsprofiel KTNO       KTNO bijscholing.png (34 KB)

 

De basisopleiding in grote lijnen

De opleiding is gericht op de meditatieve en therapeutische omgang met klankschalen, gongs en stilte. Na de basisopleiding kunt u zelfstandig werken als klankmasseur. Tijdens de opleiding werken we met klankschalen die speciaal voor therapeutisch werk zijn ontwikkeld en behoren bij de methode. U kunt de instrumenten bij Klankpraktijk verwerven.

De basisopleiding bestaat uit vijf modules van elk twee dagen. Elk onderdeel van de basisopleiding wordt ondersteund door een reader waarin de lesinhoud wordt verdiept.. Drie maanden na Klankmassage IV (module IV) volgt het afsluitende supervisieweekend. U ontvangt dan het certificaat van het Peter Hess® Instituut dat recht geeft op het gebruik van de beroepsaanduiding Peter Hess®-klankmasseur. Een examen vindt niet plaats. U kunt de klankmassage vanaf dit moment binnen de wettelijke bepalingen professioneel inzetten. U kunt nu ook deelnemen aan vervolgcursussen.

Het opleidingsprogramma van Peter Hess is overzichtelijk opgebouwd. De volgorde en de inhoud van de modules is wereldwijd gelijk. De Peter Hess® Academy Nederland erkent alle opleidingen of delen daarvan die bij een Peter Hess® Academy elders in de wereld gevolgd zijn.

Download hier de studiegids met het complete aanbod en nadere informatie. Inschrijven gaat gemakkelijk met het inschrijfformulier basisopleiding.


Na de basisopleiding

Om de kwaliteit van het beroep op peil te houden vinden wij het belangrijk dat Peter Hess®-klankmasseurs regelmatig deelnemen aan intervisie en jaarlijks bijscholing volgen.

Er zijn vervolgcursussen voor verschillende vakgebieden.

KLANKMASSAGE I – Het eigen midden sterken    

(2 dagen)

Deze cursus vormt de kennismaking met de methode. U leert de verschillende klankschalen kennen en gebruiken en u ervaart de werking van klank door verschillende oefeningen.  

In deze eerste module leert u de grondbeginselen van de Peter Hess®-klankmassage. U leert een klankmassage voor de rug, de voeten, de handen en tenslotte het hele lichaam. Alle cursisten ontvangen en geven minimaal één volledige klankmassage.

Klankmassage wordt ervaren als een (opnieuw) waarnemen van het eigen lichaam, aandacht voor zichzelf. Het is een verdiepende belevenis om te voelen hoe het lichaam opademt - mogelijk voor het eerst sinds lange tijd. U kunt  de adem weer als een stroom ervaren die de eigen levensenergie transporteert. Daarmee dient deze cursus ook het eigen herstel en draagt bij aan het versterken van uw gezondheid en aan de preventie van burn-out.

De inhoud van deze module is:

 • Ontstaansgeschiedenis van de klankmassage
 • De betekenis van klank in het Oosten en in het Westen
 • Werking van klankschalen op het lichaam ervaren en ontdekken welke klanken op welke lichaamsgebieden werken
 • Demonstratie van de basisklankmassage
 • Geleid oefenen en zelfstandig uitvoeren van de basisklankmassage
 • Mogelijkheden tot zelfbehandeling leren kennen
 • Informatie over karakteristieken van klankschalen en hun gebruik met de bijbehorende kloppers
 • Ervaringsuitwisseling
 • Klankmeditatie gericht op ontspanning en integratie van het geleerde
 • Gebruiksmogelijkheden, grenzen en contra-indicaties

Na deze cursus kunt u de Peter Hess®-klankmassage in de privésfeer of met oefencliënten toepassen, gericht op ontspanning en welbevinden.

KLANKMASSAGE II – Van ontspanning naar nieuwe ordening

(2 dagen)

In deze module leert u nieuwe technieken en vergroot u de mogelijkheden van de basisklankmassage. Hierdoor kunt u beter inspelen op de wensen en behoeften van uw cliënt. 

Er is aandacht voor het ontwikkelen van een meer verfijnde waarneming en sensibiliteit voor energetische samenhangen. Het past bij deze holistische methode om stil te staan bij de kracht van het bewustzijn, de mentale focus en innerlijke houding als we handelen als Peter Hess®-klankmasseur.

In deze cursus leert u nieuwe manieren kennen om klankschalen in te zetten. Dat maakt het mogelijk het zogenaamde ‘klankkader’ intensiever te ervaren. U krijgt technieken aangereikt om met klankschalen de gezondheid te bevorderen en in balans te komen. U leert andere instrumenten kennen: de zenschaal en de fen-gong. Kennis wordt verdiept en we schenken aandacht aan visies op intuïtief handelen en vaardigheden om met een cliënt te resoneren.

Deze nieuwe aspecten bevorderen een oordeelvrije houding. U leer present te zijn in het contact met andere mensen. Dat draagt bij aan een vruchtbare samenwerking met uw cliënten. Door uzelf bewust waar te nemen krijgt u meer zicht op hetgeen u beïnvloedt, o.a. van buitenaf.

De inhoud van deze module is:

 • Lichaamsenergie en de betekenis hiervan voor het klankwerk
 • Waarneming van het eigen lichaamsveld
 • Waarneming van groepsenergie door gemeenschappelijke klank
 • Nieuwe elementen in de basis-klankmassage
 • Uitbreiden van de klankmassage met zenschaal en fen-gong
 • Geleid en zelfstandig oefenen van de nieuwe elementen
 • Ontwikkeling van een oordeelvrije houding t.o.v. van cliënten en zichzelf
 • Uitwisselen van ervaringen, feedback en reflectie

KLANKMASSAGE III - Individuele klankmassage      

(2 dagen) 

 

In deze module leert u nieuwe technieken en bereidt u zich verder voor op het professioneel werken met klankschalen. U maakt kennis met nieuwe instrumenten die uw werk kunnen verrijken.

De nieuwe technieken maken het mogelijk de klankmassage af te stemmen op de behoeften van uw cliënt. Hierdoor bent u beter voorbereid op het werken met een scala aan cliënten. Het vergroten van de ontspanning - hoofddoel van klankmassage – kan op verschillende manieren bereikt worden.

U doet steeds meer klankervaringen op, individueel en met de groep. Dit opent mogelijkheden voor de toepassing van klank, zowel in de persoonlijke sfeer als in een professionele omgeving.  We bespreken ook in welke situaties het wellicht wijs is om af te zien van een klankmassage.

Klankmassage III en Klankmassage IV vormen een geheel, ook als deze cursussen in twee afzonderlijke weekenden plaatsvinden.

De inhoud van deze module is:

 • Leren kennen en gebruiken van nieuwe elementen zoals uitleiden, scheppen, doorstromen en harmoniseren
 • Geleid en zelfstandig oefenen van de nieuwe elementen
 • Een andere focus: weg van het probleemgebied, gericht op het gezonde
 • Demonstratie van een klankmeditatie als middel om de behoeften van de cliënt voor een klankmassage te ontdekken
 • Mogelijke contra-indicaties
 • Gebruik van de XL-schaal en cymbels
 • Ervaringen verwoorden en erop reflecteren
 • Professioneel en ethisch zelfbegrip
 • Ontwikkelen van visie op de eigen positie en het beroep

KLANKMASSAGE IV – Individuele klankmassage verdiepen      

(2 dagen)

In deze cursus leert u de laatste basistechnieken. De cliëntgerichte toepassing van de klankmassage staat centraal zodat u de klankontspanning kunt bieden die past bij de individuele wensen en gezondheidssituatie van de cliënt. Er is aandacht voor de inzet van klankmassage ter ontspanning bij bepaalde ziektebeelden. U leert nieuwe technieken doelgericht in te zetten.

We schenken speciale aandacht aan de scholing van professioneel zelfbegrip als klankmasseur. We bespreken de grenzen van de klankmassage en uw eigen mogelijkheden in het kader van een verantwoorde begeleiding van cliënten. Ook wettelijke richtlijnen komen aan bod. Door dit alles kunt u als klankmasseur professioneel en met zelfvertrouwen werken.

De inhoud van deze module is:

 • Nieuwe elementen zoals klankpiramide en klankboog
 • Andere technieken voor het uitleiden van blokkades
 • Geleid en zelfstandig oefenen van de nieuwe elementen en technieken
 • Vormgeven en oefenen van een doelgerichte individuele klankmassage ter ontspanning met een lichaamsgebied als uitgangspunt
 • Documentatie door middel van een begeleidingskaart
 • Professioneel bewaken van de grenzen tussen uzelf en uw cliënt
 • Uitwisselen van ervaringen en mogelijkheid tot feedback 
 • Bespreken van mogelijkheden en beperkingen van klankmassage binnen de kaders van uw eigen beroep
 • Bespreken van grenzen in de toepassing van de klankmassage, voortkomende uit wettelijke bepalingen en ethiek

Na deze module oefent u gedurende drie maanden met oefencliënten. U legt uw ervaringen vast op formulieren die u tijdens de cursus ontvangt. U ontvangt drie keer een klankmassage van een daartoe geautoriseerd klankmasseur.

U bent nu klaar voor de supervisie waarmee u de basisopleiding afrondt.

SUPERVISIE EN AFSLUITING

(2½ dag: 2 dagen en avondprogramma op de zaterdag)

In deze cursus richten we ons op uw toekomst als klankmasseur. We schenken aandacht aan datgenen dat u mogelijk in de weg kan staan om zelfstandig te werken. De technieken worden bekend verondersteld, al is er soms verdieping gewenst. U krijgt tips op het gebied van werving en praktijkvoering.

Tijdens deze module staan uw ervaringen op de voorgrond. Aan de hand van uw onzekerheden, wensen, hoop en praktijkervaringen krijgt u concrete hulp bij vragen en problemen die kunnen ontstaan als u met cliënten werkt. In een open en respectvolle sfeer krijgt de uitwisseling diepgang. Zo ontwikkelt u uw deskundigheid en bent u voorbereidt op uw professionele werk met klank. De tips voor acquisitie en praktijkontwikkeling versterken het vertrouwen in een succesvolle start van uw carrière als klankmasseur.

Inhoud van deze module is:

 • Uitwisseling van ervaringen
 • Behandelen van praktijkervaringen van de cursisten
 • Bespreken hoe cliënten de klankmassage ervaren
 • Hoe om te gaan met ‘uitdagende’ cliënten (reflectie, inzicht, begrip)
 • Wat doet het uitoefenen van de klankmassage met de klankmasseur
 • Verdiepen van uw visie op het beroep
 • Verbeteren van uw professionele houding tijdens het werken met klank
 • Vergroten van uw zelfvertrouwen in de rol van klankmasseur
 • Mogelijkheid om de geleerde lesstof te verdiepen
 • Ontdekken van onbenutte hulpbronnen en nieuwe oplossingsmogelijkheden
 • Aanwijzingen voor werving, acquisitie en praktijkvoering
 • Informatie over wettelijke bepalingen en kaders voor klankmasseurs

U ontvangt het certificaat dat het recht geeft om zich Peter Hess®-klankmasseur te noemen en de Peter Hess®-klankmassage, binnen de kaders van de wettelijke bepalingen, professioneel in te zetten. Een examen vindt niet plaats.

U kunt nu als collega vermeld worden bij de klankmasseurs op deze website. Ook kunt u zich nu aanmelden bij het Europese Fachverband für Klang-Massage-Therapie.

 

STUDIEKOSTEN BASISOPLEIDING

De complete basisopleiding kost € 1190,00. Termijnbetaling is mogelijk.

De basisopleiding in losse modules kost € 1240,00. De opleiding is vrijgesteld van btw want de Nederlandse Peter Hess® Academy is geaccrediteerd door het CRKBO.

Tijdens de opleiding gebruiken we klankschalen van Peter Hess®, therapiekwaliteit. Deze gewaarmerkte instrumenten maken deel uit van de methode. Er zijn ruim voldoende klankschalen en kloppers aanwezig om mee te werken en desgewenst aan te schaffen.

De meest gebruikte set is de zogenaamde 'grote set', gemaakt voor het werken met volwassenen. Deze set kost € 779,00 (excl. klopper).

Wie de complete basisopleiding volgt, mag het aangeschafte materiaal – indien onbeschadigd - gedurende de gehele opleidingsperiode onbeperkt en gratis ruilen.

Tussen Klankmassage IV en de supervisie ontvangt de cursist drie klankmassages. Deze kosten € 50,00 per sessie. U rekent dit met de betreffende klankmasseur af.

 

Verblijfskosten

Voor en achter het gebouw bevinden zich voldoende gratis parkeerplaatsen.

Koffie en thee is gratis beschikbaar.

U kunt de lunch naar eigen wens gebruiken. In het centrum van Sneek zijn veel restaurants, alle op loopafstand van de cursusruimte. U kunt ook een lunch meebrengen. Houd er a.u.b. rekening mee dat er geen volwaardige plek is om maaltijden te gebruiken. Er is wel een keukentje met koelkast en kookplaat.

Voor de mensen die van ver komen kan het handig zijn om de avond tevoren al in de omgeving te overnachten. Sneek is een centrum voor toerisme en er zijn diverse overnachtingsmogelijkheden in en om de stad. Er zijn hotels, B&B’s, adressen van vrienden op de fiets e.d. Het VVV kan u een overzicht geven. Dit is de link naar hun site: http://www.vvvzuidwestfriesland.nl/nl/dorp-en-stad/sneek

Lestijden

Het ochtendprogramma duurt van 10.00 tot 13.00 uur. ’s Middags werken we van 14.30 tot 18.00 uur. Het afsluitende weekend kent een avondprogramma op de zaterdag.

Flexibele planning

U kunt uw basisopleiding op diverse manieren plannen.

 1. De complete basisopleiding. U leert uw groepsgenoten beter kennen. Bovendien hebt u de mogelijkheid om gedurende de opleidingstijd de aangeschafte (onbeschadigde) materialen te ruilen totdat u de ideale set hebt gevonden. Deze service wordt bijzonder gewaardeerd.
  De opleiding kost € 1190,00; ineens of in termijnen te betalen. Jaarlijks starten er twee groepen en wel in september en in februari. Aanmeldformulier complete basisopleiding
 2. Losse modules. U volgt de opleiding in eigen tempo en maakt stap voor stap kennis met het vak. Na Klankmassage I kunt u al deelnemen aan een aantal beroepsgerichte cursussen. De basisopleiding in losse modules kost totaat € 1240,00. De modules Klankmassage I t/m IV kosten elk € 230,00 en het afsluitende supervisieweekend € 320,00. Klankmassage III en IV vormen een geheel, ook worden zij in twee weekenden aangeboden.inschrijfformulier module.
 3. Een intensieve training. U doorloopt de eerste vier modules aaneengesloten in een week. Deze cursusweek kost € 900,00 Na drie maanden volgt het supervisieweekend (€ 320,00) en daarna is uw basisopleiding voltooid. 
  De trainingsweek kan interessant zijn voor groepen, bijvoorbeeld collega´s in onderwijs-, zorg- of welzijnsinstellingen. Neem a.u.b. contact op om de mogelijkheden te bespreken.

U vindt de geplande data in de agenda. In de studiegids.pdf (2.05 MB) vindt u het overzicht op blz 16. Op dit moment werken we aan de studiegids voor 2019.